Vol. 5 No. 4 Nov. 30 2018

Table of Contents (PDF)


Media Art


Na Yea Oh, He Soo Kim, and Jin Wan Park    1


Yuansheng Zhao    5


Jiawei Song and Jin Wan Park     8


Tianhe Ma and Hyung Gi Kim     12Animation


Jung Ho kim, Yang Kyu Lim, Cheon Hoo Jeon, and Jin Wan Park     17


Park Jin Su, Jeon Cheon Hoo, and Kim Tak Hoon     19Imaging ScienceXiyuan Zhang, Jing-Qi Lu, and Kyoungju Park     32


Ding Liwen     32