Vol. 5 No. 4 Nov. 30 2018

Table of Contents (PDF)


Media Art


Na Yea Oh, He Soo Kim, and Jin Wan Park    1


Yuansheng Zhao    6


Jiawei Song and Jin Wan Park     9


Tianhe Ma and Hyung Gi Kim     11Animation


Jung Ho kim, Yang Kyu Lim, Cheon Hoo Jeon, and Jin Wan Park     13


Park Jin Su, Jeon Cheon Hoo, and Kim Tak Hoon     17Imaging ScienceXiyuan Zhang, Jing-Qi Lu, and Kyoungju Park     24


Ding Liwen     30